Close

Kotkan tuulivoimahankkeet, Kotka Hallan ja Kotkamills Oy:n tehdasalue

Vastaa tuulivoimahankkeiden asukaskyselyyn ajalla 14.-27.5.2012

Kotkamills Oy ja VentusVis Oy ovat käynnistäneet kahden tuulivoimatuotantoalueen suunnittelun Kotkansaarelle ja Hallan saarelle. Hankkeiden ympäristövaikutuksia arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), jonka tekemisestä vastaa Linnunmaa Oy. Yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arviointiohjelma, josta löytyy tietoa Kotkan hankkeista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, kuten mm. melusta ja välkkeestä. Linkki arviointiohjelmaan: Kotkan tuulivoimahankkeiden YVA, arviointiohjelma.

Arviointiselostusvaiheessa toteutetaan hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointi arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely.

Tarkasteltavat hankevaihtoehdot

Tarkasteltavat hankevaihtoehdot VE0, VE1, VE2 ja VE3 sekä sähkönsiirtolinjat löytyvät kartoille sijoitettuna tästä liitteestä.

Tuulivoimaloiden tornien suunniteltu korkeus on välillä 100–120 metriä. Roottoreiden halkaisija tulee olemaan 90–110 m, joten yksittäisen tuulivoimalan pyyhkäisykorkeus, eli ylin korkeus, jossa roottorin lapa käy yläasennossa, tulee olemaan 175 metriä. Korkeuden hahmottamisessa auttaa tieto, että Kotkamills Oy:n tehtaan soodakattilan piippu on noin 130 m.

Yhteensä Kotkamills Oy:n ja VentusVis Oy:n Hallan alueen tuulivoimatuotantoalueiden yhteisteho on enimmillään 27 MW. Kotkamills Oy:n ja VentusVis Oy:n tuulivoimahankkeen lisäksi vaikutusalueelle tai läheisyyteen on suunniteltu tuulivoimaloita seuraavasti: SG-Power Oy, Karhulanniemen eteläisin kärki (2 kpl) ja Kotkan kaupunki, Hietasen sataman pohjoispuolelle 4 kpl.

Ympäristövaikutusten arviointi - asukaskysely 14. - 27.5.2012

Osana vaikutusten arviointia Linnunmaa Oy toteuttaa asukaskyselyn, jossa haetaan tietoa hankkeiden vaikutuksista alueen asukkaisiin. Jokainen kyselyllä saatu vastaus on arvokas, kun vaikutuksia arvioidaan.

Vaikutusaluetta, jolla ympäristövaikutuksia arvioidaan:

Sähköiseen asukaskyselyyn pääsee oheisesta linkistä: Kysely

Tulokset julkaistaan kesällä 2012 YVA-selostuksessa. Asukaskyselyn tuloksia käytetään myös Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla tutkimusaineistona.

Lisätietoja: Sari Janhunen, puh 0400 38 0003, sari.janhunen@linnunmaa.fi

News 2012
  

 
TwitterFacebookLinkedIn